Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid19

Obert el termini perquè empreses i autònoms afectats per la pandèmia.

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Presentació de sol·licituds d’inscripció prèvia:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

  • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia
  • que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
  • que la continuïn exercint en l’actualitat, i
  • que es trobin en alguna de les següents situacions:
    • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
    • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
    • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Tens tota la informació molt més completa en aquest enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/Linia-dajudes-directes-a-autonoms-i-empreses-RDL-5-2021

Si et dediques a alguna de les activitats previstes i tens deutes meritats entre l’1/03 de 2020 i el 31/05 de 2021, fes la sol·licitud. Fes una ullada en aquest enllaç:

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/preguntes-sobre-els-beneficiaris/llistat-de-cnae-acceptats-per-als-ajuts-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-en-resposta-a-la-covid-19/index.html