Concurs – licitació de contractes per gestionar Codella i Xenacs

L’Ajuntament de les Preses ha posat a licitació els contractes per gestionar els edificis de Codella, a tocar del carril bici, i l’àrea recreativa de Xenacs.

La data límit de presentació d’ofertes és de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant. Els plecs de clàusules administratives particular per les quals es regiran les licitacions es poden consultar a http://bit.do/licitacions_lespreses_2018