Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, que incorpora les modificacions de 14 de maig de 2018, de 3 d’agost de 2018, de 15 de març de 2019 i de 4 de maig de 2020 (Modificació de la Normativa específica)

El Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda de l’Institut Català de Financés obre una línia de préstecs en condions preferents a petites i mitjanes empreses. Es poden acollir aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses que:

a) que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d’euros,
b) i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros,

El compliment dels llindars anteriors s’ha de realitzar d’acord amb el mètode indicat a la definició de PIME de la Comissió Europea establerta a la Recomanació de la Comissió (2003) 1422, de 6 de maig de 2003. En el cas de les microempreses, també podran sol·licitar aquests préstecs en el cas en que el llindar establert al punt a) es compleixi durant el darrer exercici.

Accions subvencionables

Seran elegibles les següents tipologies d’actuacions:

a) Capital d’expansió (per exemple, destinat al creixement de l’empresa, l’expansió de capital humà o del capital fix).
b) Capital per enfortir les activitats generals de l’empresa (per exemple, aquelles activitats amb l’objectiu d’estabilitzar i defendre la posició de mercat existent, o l’enfortiment de la capacitat d’explotació).
c) Realització de nous projectes (per exemple, la construcció d’instal·lacions, o noves campanyes de màrqueting, patents o productes nous).
d) Penetració de les empreses existents en nous mercats o noves activitats (per exemple, l’expansió de la varietat de productes i serveis, o l’expansió territorial).
e) Finançament temporal de capital circulant de les pimes, quan sigui necessari com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a una crisi de salud pública.

Despeses subvencionables

En totes les tipologies d’actuació, seran elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials. També seran elegibles les despeses de circulant de l’empresa en els següents casos:

a) Capital d’expansió: les necessitats de circulant per cobrir el creixement de les partides identificades en l’actuació o projecte (per exemple, nòmines, inventaris, despeses comercials, proveïdors, equipament, maquinària, vehicles o qualsevol altre actiu necessari).

b) Capital per enfortir les activitats generals de l’empresa: seran elegibles les despeses de circulant quan es proveeixi a l’empresa amb un finançament estable del circulant per facilitar l’enfortiment de les activitats en general (per exemple, despeses generals, nòmines, inventaris, despeses comercials, proveïdors, equipament, maquinària, vehicles o qualsevol altre actiu necessari).

c) En la resta de tipologies (realització de nous projectes, penetració de nous mercats, noves activitats) seran elegibles les despeses de circulant directament associades al projecte (per exemple, despeses de personal, proveïdors, serveis) i que s’hagin justificat adequadament dins del projecte.

d) En el cas d’operacions de la sublínia COVID-19, no es necessàri aportar proves de l’us que l’empresa en faci, en aplicació de l’article 25.bis.11 del Reglament (UE) 1303/201.

En el cas de finançament de circulant d’empreses no incloses a la sublínia COVID-19, en el moment de l’aprovació, s’haurà de complir que, excepte en casos degudament justificats, la posició global d’ICF de finançament de circulant amb el sol·licitant (calculat amb la inclusió del nou préstec sol·licitat) no superi el 70% del finançament bancari a curt termini més el finançament de total de circulant no disposat de l’empresa (calculat incloent també el nou préstec sol·licitat).

Característiques

Les Condicions dels préstecs estan detallades a l’apartat 4 d’aquest anunci.

Condicions dels préstecs

a) Import.

Una empresa destinatària podrà obtenir més d’un préstec, amb els màxims següents:
– Curt termini: 2.000.000€
– Llarg termini: 2.500.000€
– Sublínia COVID-19: 2.000.000€.
– Total màxim per empresa: 6.500.000€

L’import mínim d’un préstec serà:
– Curt termini: 100.000€
– Llarg termini: 150.000€
– Sublínia COVID-19: 250.000€

En cas d’operacions que no siguin de la sublínia COVID-19, l’import del préstec no superarà el 70% de l’import de l’actuació elegible, però excepcionalment i, prèvia justificació per part de l’empresa destinatària, l’ICF podrà augmentar aquest percentatge fins a un màxim del 100%. En cas d’operacions de la sublíniea COVID, l’actuació elegible serà l’import efectivament desemborsat per ICF al sol·licitant.

b) Termini màxim d’amortització.

Curt termini: el termini d’amortització serà de mínim 2 anys i màxim de 5 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital d’1 any, inclòs en aquest termini.

COVID-19: el mínim serà d’un any i màxim de 5 anys, amb possibilitat d’un període de carència de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.

Llarg termini: el termini d’amortització mínim serà de 5 anys i màxim de 15 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

El termini i la carència es determinaran segons la vida de la inversió o projecte, el calendari del projecte, la liquiditat disponible de l’empresa i els principis de bona gestió financera. Les actuacions que siguin únicament de circulant es finançaran a curt termini (màxim 5 anys).

(…)

Dotació pressupostària

La línia estarà dotada amb 253.899.666,00De l’import total de la línia, 70.000.000,00 euros serán assignats de forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les pimes, com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19 (en endavant, sublínia COVID-19). ICF podrà augmentar l’import total de la línia en aplicació de l’establert als articles 44 i 45 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

L’horitzó temporal de la sublínia COVID-19 serà fins el 30 de novembre de 2020 (inclòs) o fins l’esgotament de l’import assignat a la sublínia. Les operacions de finançament de la resta de la línia tindran un horitzó temporal fins el 31 de maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles.