Ple municipal

Aquest dimecres dia 28 de juliol se celebrarà una nova sessió ordinaria del Ple municipal.

La sessió del Ple començarà a les 19.00h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

 1. Proposta d’aprovació de l’acta anterior
 2. Despatx oficial
 3. Comunicacions alcaldia
 4. Dació de compte de decrets d’alcaldia
 5. Aprovació del compte general 2020
 6. Aprovació de l’expedient de contractació, per lots, del servei de jardineria, manteniment de zones verdes i altres.
 7. Sol·licitud al Consell Comarcal de la Garrotxa de declaració del Parc de Pedra Tosca, Bé Cultural d’Interès Locall
 8. (BCIL).
 9. Conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de les Preses per col·laborar en el desplegament d’un programa integral de rehabilitació energètica d’habitatges al municipi.
 10. Contractació agregada del servei de riscos laborals a través del Consell Comarcal de la Garrotxa
 11. Pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de les Preses en matèria de seguretat viària.
 12. Sol·licitud d’inscripció del carrerer al Registre Cartogràfic de Catalunya de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
 13. Proposta de festes locals del municipi de les Preses per a l’any 2022.
 14. Moció per a la celebració de la setmana Europea de la mobilitat sostenible i segura 2021.
 15. Punts fora de l’ordre del dia
 16. Precs i preguntes