Ple municipal

Aquest dimecres 27 dejuliol es farà en sessió ordinària el Ple municipal. Serà a les 7 de la tarda a la sala de sessions de l’Ajuntament.

A continuació us exposem l’ordre del dia:

1- Proposta d’aprovació de l’acta anterior.

2- Despatx oficial

3- Comunicacions d’alcaldia

4- Dació de compte de Decrets d’Alcaldia

5- Aprovació del compte general 2021

6- Proposta de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost 2022

7- Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i de la societat municipal EMPRIS SL

8- Conveni per a la delegació de l’exercici de la competència del servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics.

9- Moció de suport al tren tram Olot – Banyoles – Girona.

10- Punts fora de l’ordre del dia.

11- Precs i preguntes.