Subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020 (ampliació d’imports)

La Generalitat de Catalunya, concretament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amplia l’import de 20.000.000 d’euros que preveu el punt 3 de la Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020, en la quantia de 30.000.000 d’euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/480.001 “A famílies” del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2020.
L’import màxim de la convocatòria queda establert en un total de 50.000.000 d’euros.

Consulta la normativa:

http://www.butlletilocaldesubvencions.com/getHTML.cgi?Op=1&Id=MzQzMjY&CodC=MTUzMDk